#
Toppers List

    Class
Academic Year Rank S.E. T.E. B.E.
2010-11 First SHERKHANE VINOD SHRIRAM    
Second NARAWADE SAMEER BALU    
Third MISALKAR GAURAV RAMESH    
2011-12 First BANSODE PRADIP TANAJI SHERKHANE VINOD SHRIRAM  
Second DEKHANE NARAYAN N NARAWADE SAMEER BALU  
Third NALAWADE JYOTI VIKAS TARALE NITESH MADHUKAR  
2012-13 First DENGALE VAIBHAV RAMESH PAWALE PRITI TUKARAM GADHAVE MUKANDAR SAMPATRAO
Second CHAKKA VENKAT SIVA  MALUNJAKR AMOL DAYANAND NARAWADE SAMEER BALU
Third BHANDARE PRASAD SHIVAJI SANTPAL RAKESH PRAKASH BAYAS JAGDISINH GAGANSHING
2013-14 First DESAI SACHIN KASHINATH DENGALE VAIBHAV RAMESH SATNPAL RAKESH PRAKASH
Second KARANDE AMOL EKNATH SOLAPURE UMESH SHARANAPPA MALUNJAKR AMOL DAYANAND
Third GODASE CHETAN UDDHAV MAHAJAN KARISHMA DILIP PAWALE PRITI TUKARAM
2014-15 First CHAUDHARI RAKESH SHANTARAM PATIL SATYAJIT VIJAY DENGALE VAIBHAV RAMESH
Second TOKE MADHURI ARUN AVHAD NILESH ARJUN CHAKKA VENKAT SIVA 
Third LALGE SHIVAJI KASHINATH DESAI SACHIN KASHINATH SOLAPURE UMESH SHARANAPPA
2015-16 First
KOTHAVALE PIYUSH RAJENDRA
TOKE MADHURI ARUN 
PATIL SATYAJIT VIJAY
Second
PARASKAR GANESH ASHOK
CHAUDHARI RAKESH SHANTARAM SHINDE YOGESH GORAKH
Third
GAVHANE RAHUL AJINATH
BAWANE RAKESH TULSIDAS AVHAD NILESH ARJUN
2016-17