#
About Department
 
Class
Academic Year Rank S.E. T.E. B.E.
2010-11 First PATEL SACHIN BHOLA    
Second AHUJA ESHA KULDEEP    
Third AROTE SWATI DASHRATH    
2011-12 First AKOLKAR KISHOR RAMDAS AROTE SWATI DASHRATH  
Second BABAR SHARMILA BHARAT AHUJA ESHA KULDEEP  
Third PRAVIN SALUNKHE KULKARNI GAJANANA DIGAMBAR  
2012-13 First SHINDE AKASH RAMESH BABAR SHARMILA BHARAT KULKARNI GAJANANA DIGAMBAR
Second MUTTHA SAMURUDHA MANOJ AMBURE PAVANKUMAR TIRUPATI AROTE SWATI DASHRATH
Third RAHANE SANKET SUNIL AKOLKAR KISHOR RAMDAS LONDHE ANUJA SHAM
2013-14 First SHINDE SHRADDHA RAVINDRA JOSHI DHASHREE SHARAD BABAR SHARMILA BHARAT
Second THORAT AKSHADA SUNIL MUTTHA SAMURUDHA MANOJ AMBURE PAVANKUMAR TIRUPATI
Third KOTHIMBIRE UTKARSH ASHOK RAHANE SANKET SUNIL JAVIR RAHUL SURESH
2014-15 First MADHURA DATTATRAY SHINDE SHINDE SHRADDHA RAVINDRA MUTTHA SAMURUDHI MANOJ
Second GHADGE ANAGHA PRATAPSINGH CHIDDARWAR LAXMI HEMANT JOSHI DHASHREE SHARAD
Third CHEDE DIPALI LAXMAN THORAT AKSHADA SUNIL ARIMA SRIVASTAVA
2014-15 First MADHURA DATTATRAY SHINDE SHINDE SHRADDHA RAVINDRA MUTTHA SAMURUDHI MANOJ
Second GHADGE ANAGHA PRATAPSINGH CHIDDARWAR LAXMI HEMANT JOSHI DHASHREE SHARAD
Third CHEDE DIPALI LAXMAN THORAT AKSHADA SUNIL ARIMA SRIVASTAVA
2015-16 First DESHMUKH SAYALI RAMESH DHABHADE DEEPIKA ANANTRAO SATHE NEHA RAMESH
Second KADAM NISHA VITTHAL REDEKAR POOJA PARASHARAM KHODE PRAGATI PRAKASH
Third KHURDA APARNA SURESH GHADAGE ANAGHA PRATAPSINGH KAMBLE POONAM BAPU