#
Toppers List
    Class
Academic Year Rank S.E. T.E. B.E.
2011-12 First MUNDADA POONAM MAHENDKUAR    
Second ANJIKHANE RUPALI DNYANESHWAR    
Third SAYYED ASIP ADEM    
2012-13 First GODSE POOJA UMESH ANJIKHANE RUPALI DNYANESHWAR  
Second KODWANI BADAL KISAN MUNDADE PUNAM MAHENDKUAR  
Third SHINDE PRASHANT PARMESHWAR MISAL DATTATRAY JAGANNATH  
2013-14 First BATTISE AMOL SURESH GAVANE PRAJAKTA BAPURAO MISAL DATTATRAY JAGANNATH
Second CHOUDHARI ROHINI UDDHAV GODSE POOJA UMESH MUNDADE POONAM MAHENDKUAR
Third NALAWADE NILESH JANARDHAN DESHMUKH DIPALI SUDHAKAR ANJIKHANE RUPALI DNYANESHWAR
2014-15 First KHAN MOHAMMED SALIM DR SHAH ALAM ANSARI ABDULLAH MOMIN MOHAMMED AMIN GAVHANE PRAJAKTA BAPURAO
Second MR. ANTONY INATO Z SUMI YEWALE DHANASHIRI SAKHARAM GODSE POOJA UMESH
Third MALU ANGHA GIRISH BATTISE AMOL SURESH KODWANI BADAL KISAN
2015-16 First SHINDE ANIL JAGANNATH KHAN MOHAMMED SALIM DR SHAH ANSARI ABDULLAH MOMIN MOHAMMED
Second FAWADE VISHAL VISHWAS JEJURKAR BHUSHAN ASHOK YEWALE DHANASHRI SAKHARAM
Third KAKULATE NILIMA MANIK INAMDAR REHANA RAJAMAHAMAD BATTISE AMOL SURESH